Ured za reviziju - Brčko distrikt BiH

zgradakancelarijezarevizijubd

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je osnovan 2007. godine i djelatnost obavlja na osnovu Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH ( Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 40/08).
Ured je, u obavljanju svojih dužnosti i mjerodavnosti u skladu sa  Zakonom , neovisan i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje osobe ili institucije, izuzev one koja je definirana u Zakonu.
Ured je nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u vezi s bilo kojom političkom strankom.

Standardi

Ured za reviziju primjenjuje standarde revizije koje odobrava Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju BiH, a sukladno članu 48 Zakona o reviziji.

Izvještavanje

Ured  priprema godišnji plan revizije i do 31.12. tekuće godine dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH. Tokom godine  Ured izrađuje  izvještaje o  provedenim revizijama koje dostavlja revidiranim klijentima, Skupštini, Vladi i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

Klijenti

Ured za reviziju svake godine  vrši reviziju  javne uprave, Skupštine Brčko distrikta BiH, pravosudnih institucija, javnih fondova, zavoda, drugih institucija koje se finansiraju iz budžeta Brčko distrikta BiH, javnih preduzeća, preduzeća u kojima Distrikt ima vlasnički udio preko 50%, institucija ili aktivnosti koje dobijaju budžetka sredstva ili donirana sredstva drugih nivoa  vlasti iz zemlje ili inostranstva bilo kao zajam ili nepovratna sredstva za Brčko distrikt BiH.

Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju

Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju čine glavni revizori i zamjenici glavnih revizora institucija za reviziju u BiH. Ured za reviziju sarađuje s Koordinacionim odborom. Najvažniji zadaci Koordinacionog odbora su: uspostavljanje usklađenih standarda revizije, osiguranje konzistentne kvalitete revizije, određivanje odgovornosti  za vršenje revizije, zajedničkih aktivnosti i određivanje zastupanja u međunarodnim tijelima. 

Kancelarija-Ured je smještena na adresi Islahijet bb.
Djelatnost kancelarije-ureda je revizija finansijskog poslovanja odjeljenja, zavoda, fondova i javnih preduzeća, odnosno revizija svih javnih računa. U obavljanju svoje djelatnosti kancelarija-ured je nezavisna i ne podlijeće usmjeravanju niti kontroli.

Vizija

 • Pomoć ovlaštenim organima i osobama u Brčko distriktu BiH da ekonomično, učinkovito i efektivno troše javni novac.
 • Preventivno i rano otkrivanje pogrešaka, odstupanja i ostalih nepravilnosti u obavljanju djelatnosti, davanje sugestija za poboljšanja odgovornim osobama koje upravljaju javnim novcem.
 • Osposobiti Ured da radi reviziju u realnom vremenu.

Misija

 • Promovirati međunarodne INTOSAI standarde u radu revizijske prakse javnog sektora.
 • Dati podršku i poticati primjenu međunarodnih standarda u financijskom rukovošenju transparentnosti rada i izvještavanju organa  i javnosti.
 • Poticanje promjene svijesti u obavljanju javnih poslova i pružanja javnih usluga. Izgradnja moderne revizijske institucije koja će na načelima Limske deklaracije, INTOSAI standarda i etičkog rada revizora biti sposobna obaviti navedenu misiju.

Ciljevi

Ured za reviziju je definirao svoje strateške ciljeve na osnovu postavljene vizije i misije. Prevshodni ciljevi Ureda za reviziju su:

 • Osigurati transparentnost javne potrošnje prezentiranjem revizijskih izvještaja nadležnim organima i institucijama u Brčko distriktu BiH, medijima i sveukupnoj javnosti u skladu sa Zakonom o reviziji.
 • Povećati odgovornost u trošenju javnog novca provođenjem revizije finansijskih sistema, izvještaja, transakcija, pregleda ili ispitivanja određenog aspekta poslovanja, programa ili aktivnosti sa aspekta ekonomičnosti, učinkovitosti i efektivnosti ( revizija učinkovitosti).
 • Povećati kvalitetu i pouzdanost finansijskih procesa putem preporuka organima koji utječu na upravljanje budžetom.
 • Osigurati zakonitost u radu proračunskih i drugih korisnika koji koriste javni novac, identificirati odstupanja i sugerirati mjere za otklanjanje odstupanja.
 • Omogućiti zakonodavnim i izvršnim vlastima Brčko distrikta BiH informacije kroz dostavljanje revizijskih izvještaja, na osnovu  kojih mogu vršiti kontrole, preispitivanja i poduzimati akcije u cilju pravilnog trošenja javnog novca.

Kroz sveobuhvatnost finansijskih revizija i revizija učinkovitosti povećati povjerenje domaće i strane javnosti u institucije izvršne i zakonodavne vlasti u Distriktu, a samim time i sigurnost u izvještavanje vrhovne revizijske institucije u Brčko distriktu BiH, kao institucije od posebnog značaja za građane Distrikta, i ujedno institucije za ostvarenje pretpostavki u pripremama za uključenje Bosne i Hercegovine u Evropske integracije.