Up

Strategije BS

Strategija za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018-2019 ba
Akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije BD BiH 2018-2019 ba
Strateški okvir razvoja VRI u BiH za 2013-2020 ba
Odluka o usvajanju Strateškog plana