Up

Revizija učinka

Revizorsko izvjesce efikasnost u rjesavanju imovinsko – pravnih odnosa 2011
Efikasnost Vlade BD u rjesavanju zalbi gradjana na rad javne uprave
Prepreke ucinkovitom upravljanju javnom imovinom u BD
“Grantovi udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu BiH u periodu 2014.-2016. godine”
Izdaci za sudske sporove i vansudska poravnanja za period 2012.-2017. godine
Upravljanje ugovorima o djelu, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o posebnim poslovima u Vladi Brčko distrikta BiH 2016.-2018. godine
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA Upravljanje strategijama Distrikta
Aktivnosti Vlade i institucija Brčko distrikta BiH u procesu donošenja podzakonskih akata o unutarnjoj organizaciji
Imovina Brčko distrikta BiH u pripremi
Ekonomičnost i učinkovitost uporabe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH
IZVJEŠĆE o naknadnom pregledu provedbe preporuka iz Izvješća revizije učinka „Upravljanje strategijama Distrikta“