Novosti Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH

31.1.2024. 

OBJAVLJEN KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - REVIZOR ZA FINANSIJSKU REVIZIJU 

 

29.12.2023.

SAOPŠTENJE GLAVNE REVIZORKE POVODOM REALIZACIJE PLANA REVIZIJE ZA 2023 GODINU

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u skladu sa Planom revizija za 2023. godinu, izvršio ukupno 32 revizije za budžetsku 2022. godinu, od čega: jednu reviziju Budžeta Brčko distrikta BiH, 22 revizije finansijskog poslovanja budžetskih korisnika i 9 revizija finansijskih izvještaja vanbudžetskih korisnika. Kod revizije finansijskog poslovanja budžetskih korisnika dato je 3 pozitivna mišljenja i 19 mišljenja sa rezervom. U revizorskim izvještajima vanbudžetskih korisnika u pogledu revizije finansijskih izvještaja Ured je iskazao 5 mišljenja sa rezervom, 2 pozitivna mišljenja i 2 pozitivna mišljenja sa skretanjem pažnje, a u domenu usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima dato je jedno pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i 8 mišljenja sa rezervom. U revizorskom izvještaju finansijskih izvještaja Brčko distrikta BiH dato je mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje kao i na usklađenost.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizorskim izvještajima za 2022. godinu dalo ukupno 671 preporuku. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizovane preporuke, preporuke čija je realizacija u toku i nerealizovane preporuke. Sve date preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje finansijske discipline u Brčko distriktu BiH.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u skladu sa planom revizija za 2023. godinu izvršio i prereviziju za 32 subjekta revizije. Upućena su ukupno 32 Pisma o obavljenoj prereviziji u kojim je dato 366 preporuka.

U skladu sa Planom revizije za 2023. godinu Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH proveo je reviziju učinka na temu “Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH”. Revizija je analizirala aktivnosti upravljanja službenim vozilima kod 13 organa Vlade Distrikta kod kojih su u popisnim listama evidentirana stalna sredstva - motorna vozila, za trogodišnji period (2020.- 2022. godine). Proveden je i jedan naknadni pregled u pogledu praćenja provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka „Upravljanje strategijama distrikta“

Ured je u skladu sa članom 12. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, Skupštini Brčko distrikta BiH dostavio Plan revizije za 2024. godinu. U skladu sa Planom revizije za 2024. godinu izvršit će se 32 finansijske revizije za 2023. godinu i 33 prerevizije za 2024. godinu. U narednoj godini novi subjekt revizije za koji će biti izvršena prva prerevizija je Turistička organizacija Brčko distrikta BiH. Osim finansijskih revizija izvršit će se i jedna revizija učinka na temu: „Efikasnost javne uprave u rješavanju zahtjeva građana“, takođe revizija učinka planira provesti i jedan naknadni pregled provođenja preporuka izvještaja jedne od prethodno provedenih revizija učinka.

Ured za reviziju javne uprave  i institucija u Brčko distriktu BiH je izvještaje finansijske revizije i revizije učinka, kao i Plan revizije za 2024. godinu objavio na web-stranici, www.www.revizija-bd.ba.

Na web stranici Ureda je javno dostupan i Registar preporuka u kome se nalaze sve preporuke koje su date revidiranim subjektima za revidirani period od 2016. do 2021. godine. Po okončanju revizija za 2023. godinu bit će poznat status preporuka iz 2022. godine, nakon čega će registar preporuka biti dopunjen i ažuriran. 

 

3.11.2023. 

SAOPŠTENJE POVODOM PROVEDENE REVIZIJE UČINKA
 
U skladu sa Planom revizije za 2023. godinu Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH proveo je reviziju učinka na temu “Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH”.
Osnovna svrha provedene revizije je da ispita uspostavljene nadležnosti, pravila i procedure za upravljanje službenim vozilima organa Vlade Distrikta i to od nabavke službenog vozila, preko upotrebe i nadzora nad upotrebom do otuđenja službenog vozila, te utvrdi uska grla u procesu ekonomičnog i efikasnog upravljanja voznim parkom Vlade Distrikta. Revizija je analizirala aktivnosti upravljanja službenim vozilima kod 13 organa Vlade Distrikta kod kojih su u popisnim listama evidentirana stalna sredstva - motorma vozila. Revizija je posmatrala pravila, procedure i aktivnosti upravljanja službenim vozilima organa Vlade Distrikta za trogodišnji period (2020.- 2022. godine), a aktivnosti rashodovanja putem licitacije do okončanja prikupljanja podataka za provođenje revizije (polovina 2023.godine).  
Provedenom revizijom učinka identifikovani su nedostaci u normativnom uređenju upravljanja službenim vozilima, organizaciji, upotrebi i nadzoru nad upotrebom službenih vozila organa Vlade Distrikta. Vlada Distrikta nije u potpunosti stvorila potrebne preduslove za efikasno upravljanje i ekonomično korištenje službenih vozila, djelimično su propisana pravila, ali ista ne obuhvataju sve raspoložive resurse, ne sadrže nadležnosti i način primjene u svim propisanim segmentima i nisu usaglašeni sa drugim propisima. Takođe, propisani organizacioni plan nadležnog organa za upravljanje voznim parkom Vlade Distrikta u praksi nije u potpunosti zaživjeo kao centralizovana jedinica koja upravlja svim službenim vozilima Vlade Distrikta. Pitanja efikasnosti organizovanja voznog parka i ekonomičnosti korištenja službenih vozila nisu u fokusu upravljanja službenim vozilima Vlade Distrikta, a postojeće evidencije upravljanja službenim vozilima Vlade ne pružaju sveobuhvatne podatke o ekonomičnoj i efikasnoj upotrebi službenih vozila. Organizacija upotrebe službenih vozila organa Vlade Distrikta nije uspostavljena na način da se postiže optimalna iskorišćenost voznog parka Vlade Distrikta. Postojeći sistem nadzora je djelimično uspostavljen i nije u funkciji uspostavljanja ekonomičnog i efikasnog upravljanja službenih vozila i otklanjanja rizika od eventualnih zloupotreba. Pored navedenog, jedinstveni kriteriji formiranja i zanavljanja voznog parka, kao i uslova za otpis službenih vozila u Distriktu nisu propisani čime se ostavlja prostor za neekonomične nabavke, neefikasno korištenje i neekonomično rashodovanje službenih vozila. 
Revizija je utvrdila da postoji prostor za poboljšanje procesa upravljanja službenim vozilima organa Vlade Distrikta, odnosno službena vozila Vlade Distrikta mogu se upotrebljavati na ekonomičniji i efikasniji način uz ostvarenje uštede i to bez smanjenja obima ili kvaliteta obavljenih poslova i vozni park organa Vlade Distrikta može biti efikasnije organizovan. 
U Izvještaju revizije učinka upućene su preporuke Vladi i organima Vlade Distrikta u cilju unaprijeđenja ekonomičnosti i efikasnosti procesa upravljanja službenim vozilima.
Konačan Izvještaj revizije učinka je dostavljen revidiranim subjektima, Vladi i Skupštini, a nakon što bude prilagođen na sve tri jezičke varijante od strane Stručne službe Skupštine bit će objavljen na Internet stranici Ureda za reviziju.
 

26.10.2023.

STUDIJSKA POSJETA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU REPUBLIKE MALTE

Predstavnici Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine su sa kolegama iz drugih vrhovnih revizorskih institucija u BiH u periodu 16-20. oktobra 2023. godine učestvovali u studijskoj posjeti Državnom uredu za reviziju Republike Malte.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH predstavljali su glavna revizorka Selma Šadić i revizorke za reviziju učinka Ljubica Domić i Ivana Gavrić.

Malta 1

Posjeta je realizovana u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u okviru projekta Upravljanje javnim finansijama (Public Finance Management – PFM) koji finansira Vlada Slovačke Republike.

Cilj posjete bila je razmjena znanja i najboljih praksi između vrhovnih revizorskih institucija za reviziju javnog sektora Malte, Slovačke i Bosne i Hercegovine u pogledu obavljanja revizorskih pregleda koji se odnose na Ciljeve održivog razvoja.

Program studijske posjete bio je usmjeren na prezentaciju i karakteristike modela revizije Ciljeva održivog razvoja (tzv. ISAM model) koji je razvio INTOSAI IDI (Razvojna inicijativa Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju), kao i prezentacije studija slučaja koje su, u skladu s ISAM principima, provele vrhovne revizorske institucije Malte i Slovačke.  

Tokom studijske posjete, predstavnici Ureda za reviziju Brčko distrikta BiH su kroz prezentacije, razmjenu iskustava, grupne vježbe i diskusije, stekli uvid u dobre prakse i naučene lekcije u provođenju revizija Ciljeva održivog razvoja od kolega iz Malte i Slovačke.

 

 

10.8.2023.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM OKONČANJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2022 GODINU

Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u skladu sa članom 17 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH sa 08.08.2023. godine dostavila konačne revizorske izvještaje kako revidiranim subjektima tako i Vladi i Skupštini.

Kancelarija je za prethodnu 2022. godinu izvršila reviziju 32 revidirana subjekta, od toga reviziju finansijskih izvještaja Brčko distrikta BiH, reviziju finansijskog poslovanja 22 budžetska korisnika, reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti za 9 vanbudžetskih korisnika.

U revizorskim izvještajima kod budžetskih korisnika dato je 3 pozitivna mišljenja i 19 mišljenja sa rezervom.

Nadalje, Kancelarija je u revizorskim izvještajima vanbudžetskih korisnika u pogledu revizije finansijskih izvještaja iskazala 5 mišljenja sa rezervom, 2 pozitivna mišljenja i 2 pozitivna mišljenja sa skretanjem pažnje, a u domenu usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima je dato 1 pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i 8 mišljenja sa rezervom.

U revizorskom izvještaju finansijskih izvještaja Brčko distrikta BiH dato je mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje kao i na usklađenost.

Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizorskim izvještajima za 2022. godinu dala ukupno 671 preporuku. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizovane preporuke, preporuke čija je realizacija u toku i nerealizovane preporuke. Sve date preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje finansijske discipline u Brčko distriktu BiH.

Registar preporuka koji je javno objavljen na internet stranici Kancelarije za reviziju je ažuriran sa datim preporukama iz revizorskih izvještaja za 2021. godinu. Revizorski izvještaji nakon što budu lektorisani i prilagođeni na sve tri jezičke varijante od strane Stručne službe Skupštine Brčko distrikta će biti objavljeni na Internet stranici Kancelarije za reviziju i time će biti dostupni javnosti.

 

12.6.2023. 

Dana 12.6.2023.godine Ured je raspisao konkurs za prijem u radni odnos na poziciji Revizor za finansijsku reviziju

26.1.2023.

Dana 26.01.2023. godine u prostorijama Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine održana je 121. sjednica Koordinacijskog odbora vrhovnih revizorskih institucija u BiH sa sledećim dnevnim redom: 

  1. Usvajanje zapisnika sa 120. redovite sjednice Koordinacijskog odbora

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Razmjena iskustava iz tekućeg revizijskog ciklusa

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Izvješće o radu Koordinacijskog odbora za 2022. godinu

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Rad radnih skupina Koordinacijskog odbora

Izvjestitelj: VRI u BiH 

  1. Organizacija zajedničkih obuka

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Tekuća pitanja

Izvjestitelj: VRI u BiH

 121 sjednica KOVRI u BIH

 

 

24.1.2023. 

 MEMORANDUM O SARADNJI

29.12.2022

SAOPŠTENJE GLAVNE REVIZORKE

Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u skladu sa Planom revizija za 2022. godinu, izvršila ukupno 30 revizija za budžetsku 2021. godinu, od čega: jednu reviziju budžeta Brčko distrikta BiH, 20 revizija finansijskog poslovanja budžetskih korisnika i 9 revizija finansijskih izvještaja vanbudžetskih korisnika. Kod revizije finansijskog poslovanja budžetskih korisnika dato je 5 pozitivnih mišljenja i 16 mišljenja sa rezervom. U revizorskim izvještajima vanbudžetskih korisnika za finansijske izvještaje dato je 7 pozitivnih mišljenja i 2 mišljenja sa rezervom, a za usklađenost finansijskog poslovanja vanbudžetskih korisnika su data 2 pozitivna mišljenja i 7 mišljenja sa rezervom.

Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizorskim izvještajima za 2021. godinu dala ukupno 518 preporuka. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizovane preporuke, preporuke čija je realizacija u toku i nerealizovane preporuke. Sve date preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje finansijske discipline u Brčko distriktu BiH.

Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u skladu sa planom revizija za 2022. godinu izvršila i prereviziju za 32 revidirana subjekta.

Osim finansijskih revizija urađena je i jedna revizija učinka na temu „Imovina Brčko distrikta u pripremi“. Revizija učinka je obuhvatila razdoblje od 10 godina za period od 31.12.2012 do 09.12.2021., a revizijom učinka obuhvaćeno je 10 organa javne uprave.

Svi revizorski izvještaji za 2021. godinu razmatrani su na sjednicama Skupštine Brčko distrikta BiH. Takođe, u skladu sa članom 12. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Skupštini Brčko distrikta BiH dostavljen je  plan revizija za 2023. godinu kojim su obuhvaćena 32 revidirana subjekta. U skladu sa planom revizija za 2023. godinu izvršit će se 32 finansijske revizije za 2022. godinu i 32 prerevizije za 2023. godinu. Osim finansijskih revizija izvršit će se i jedna revizija učinka na temu: „Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH“, a planira se i izrada registra preporuka iz revizije učinka.

Kancelarija za reviziju javne uprave  i institucija u Brčko distriktu BiH je revizorske izvještaje kao i Plan revizije za 2023. godinu objavila na web-stranici, www.www.revizija-bd.ba. Na web stranici Kancelarije je javno dostupan i Registar preporuka u kome se nalaze sve preporuke koje su date revidiranim subjektima za revidirani period od 2016. do 2020. Po okončanju revizija za 2022. godinu bit će poznat status preporuka iz 2021. godine, nakon čega će registar preporuka biti dopunjen i ažuriran. 

 

10.11.2022.

SAOPŠTENJE POVODOM REALIZACIJE PLANA REVIZIJE ZA 2022.GODINU

Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u skladu sa članom 17 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH sa 15.7.2022. godine dostavila konačne revizorske izvještaje kako revidiranim subjektima tako i Vladi i Skupštini.

Ukupno je revidirano 30 subjekata revizije, do sada je na sjednicama Skupštine razmatrano ukupno 8 revizorskih izvještaja, a na dnevnom redu nastavka 32. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH se nalazi 10 revizorskih izvještaja, čime će sa narednom sjednicom Skupštine biti razmatrano više od polovine dostavljenih revizorskih izvještaja.

Kancelarija je iskazala mišljenja o provedenim revizijama za 30 revidiranih institucija. U revizorskim izvještajima kod budžetskih korisnika dato je 5 pozitivnih mišljenja i 16 mišljenja sa rezervom.

Nadalje, Kancelarija je u revizorskim izvještajima vanbudžetskih korisnika u pogledu revizije finansijskih izvještaja iskazala 7 pozitivnih mišljenja i 2 mišljenja sa rezervom, a u domenu usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima je dato 2 pozitivna mišljenja i 7 mišljenja sa rezervom.

U skladu sa Planom revizije za 2022. godinu, Kancelarija je provela reviziju učinka na temu: “Imovina Brčko distrikta BiH u pripremi”. Revizija je posmatrala promjene na knjigovodstvenoj evidenciji sredstava u pripremi za desetogodišnji period, a aktivnosti organa javne uprave su posmatrane do okončanja prikupljanja podataka za provođenje revizije. Revizija je izvršena sa ciljem da se utvrdi da li organi javne uprave Distrikta imaju jasna usmjerenja za iskazivanje stvarnog stanja imovine Distrikta kroz uspostavljena pravila i procedure, odnosno pretpostavke za provođenje procesa i aktivnosti u procesu stavljanja imovine u upotrebu i usaglašavanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine Distrikta. Tim za reviziju učinka je, po prikupljenim nalazima do kojih je došao, zaključio da su organi javne uprave djelimično uspostavili pravila i procedure u procesu knjigovodstvenog aktiviranja imovine Distrikta. Podzakonska ili provedbena akta Distrikta iako propisuju stavljanje u upotrebu imovine Distrikta, nisu jasna i potpuna u dijelu koji se odnosi na objašnjenje uslova koje stalno sredstvo, odnosno imovina u pripremi treba da zadovolji kako bi se stavila u upotrebu i započeo obračun amortizacije. Organi javne uprave nisu uložili napor da uspostave sopstvene evidencije imovine u pripremi, već se u svom radu oslanjaju na podatke dobijene od Direkcije sa finansije. Nalazi revizije ukazuju da knjigovodstvena evidencija Direkcije za finansije (koja je evidentičar finansijskih promjena na stalnim sredstvima) nije sačinjena na način koji obezbjeđuje vršenje analiza kojima bi se utvrdila uska grla u procesu aktiviranja imovine a na osnovu čega bi se mogle blagovremeno planirati i provoditi korektivne mjere. Organi javne uprave su u praksi neefikasni i neblagovremeni u postupku stavljanja imovine Distrikta u upotrebu što rezultira veoma niskim stepenom knjigovodstvenog aktiviranja imovine u pripremi i posljedično započinjanju obračuna amortizacije, a samim tim i tačnom i istinitom prikazivanju finansijskog položaja Distrikta. Jedan organ javne uprave je utvrdio proceduru za aktivaciju novostečene imovine, a za knjigovodstvenu aktivaciju imovine u pripremi koja je ranijih godina nabavljena i/ili rekonstruisana ili su pak vršena dodatna ulaganja ni jedan organ javne uprave nije ustanovio proceduru koja definiše nadležnosti i korake u procesu knjigovodstvenog aktiviranja imovine u pripremi. Popisne komisije (osim u slučaju jednog organa javne uprave) se nisu dodatno angažovale na utvrđivanju stvarnog stanja imovine evidentirane kao sredstva u pripremi, a slijedom toga rukovodioci organa javne uprave nisu imali blagovremenu i potpunu informaciju o imovini u pripremi koja je evidentirana na njihovoj organizacionoj jedinici. Posljedično, Centralna popisna komisija, nije imala dostatne pokazatelje i analize kako bi Vladu izvjestila o imovini u pripremi Distrikta i predložila korektivne mjere. Sa svrhom jačanja usmjerenja Distrikta za iskazivanje stvarnog stanja imovine kroz uspostavljena pravila i procedure, odnosno pretpostavke za provođenje procesa i aktivnosti u procesu stavljanja imovine u upotrebu i usaglašavanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine Distrikta, revizija je dala preporuke Vladi Distrikta, Direkciji za finansije i organima javne uprave.