Up

Revizija učinka

Revizorski izvjestaj - efikasnost u rjesavanju imovinsko pravnih odnosa 2011
Efikasnost Vlade BD u rjesavanju zalbi gradjana na rad javne uprave
Prepreke ucinkovitom upravljanju javnom imovinom u BD
“Grantovi udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu BiH u periodu 2014.-2016. godine”
Izdaci za sudske sporove i vansudska poravnanja za period 2012.-2017. godine
Upravljanje ugovorima o djelu, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o posebnim poslovima u Vladi Brčko distrikta BiH 2016.-2018. godine
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA Upravljanje strategijama Distrikta